Städdagen 2023

Söndagen 14 maj blev som styrelsen hade planerat en solig och varm vårdag. Därmed kunde föreningens städdag sedvanligt starta.

Dagen började kl. 10:00 med en samling utanför nr 50 för planera åtgärder och delta upp oss i olika team. Den viktigaste hållpunkten var ”samling kl 12:00 utanför nr 72 för fika och kanellängd”.

Dagens heroiska insatser kan sammanfattas som besiktning och underhåll av krypgrunderna, byte av filter i avfuktningsanläggningar samt underhåll av asfaltsvägarna. Det behöver inte vara så mycket krångligare än så, men bra att få det gjort!

Vad gäller klippning och skötsel av häckar så får varje fastighet ansvara för det själva på dagar och tider som passar. Tänk på att en oklippt häck kan innebära en trafikfara. Det finns regler och normer för hur hög en häck får vara. Dessa kan hittas på Stockholms stads hemsida.

Slutligen några bilder från arbetet och den avslutande fikan i solen.

TACK FÖR DELTAGANDET!
/Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Kallelse till årsmöte 2023

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma avseende räkenskapsåret 2022.

Datum och tid:
2023, måndag 17 april klockan 19.00.

Plats:
Hässelby strands kyrka, Hässelby Strands centrum nära T-banan.

Nedan kan du läsa igenom dokumenten inför årsmötet.

Motioner från medlemmar
Om enskild medlem vill lägga fram ärenden för beslut av stämman görs detta i form av motion. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Det har i skrivande stund inte inkommit några motioner. Om det ändrar sig så uppdateras denna sida.

Propositioner från styrelsen
Om styrelsen vill lägga fram ärenden för beslut av stämman görs detta i form av propositioner. Till årsstämman 2023 kommer Styrelsen att lägga fram en proposition om ny ekonomihantering.

Dokument för nedladdning
Agenda och kallelse
Fullmakt
Förvaltningsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Förslag till budget
Proposition – ny ekonomihantering

Du som är medlem i Stjärnbräckan är varmt välkommen till årsmötet.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Succé för städdagen 2022

Söndagen 8 maj kom våren till Hässelby och därmed kunde föreningens städdag dra igång med sedvanligt engagemang.

Dagen började med en samling i Oxtungan för att genomföra extrastämma enligt kallelse. Protokollen till våra stämmor är klara och kommer att publiceras här så snart de blivit justerade.

Efter extrastämmen påbörjades planeringen för städdagen där den viktigaste hållpunkten var ”samling kl 12:00 utanför nr 60 för fika och kanellängd”. Hela 17 av 21 fastigheter deltog på morgonens samling. Bland annat på grund av pandemin har städdagen ställts in under ett antal år så det var väldigt bra och trevligt att vi fick så bra uppslutning detta år.

Dagens heroiska insatser kan sammanfattas som besiktning av krypgrunder, avfuktningsanläggningar och sopanläggningar, avstängning av radonsugarna samt underhåll av asfaltsvägarna.

TACK FÖR DELTAGANDET!
/Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Städdag söndag 8 maj

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed som tidigare meddelats till en städdag söndagen den 8 maj 2022.

Vi samlas klockan 10:00 i parkleken Oxtungan. (Utomhus vid grillplatsen). På städdagen tillser respektive radansvarig att aktiviteter såsom nedanstående genomförs:

– Reparation av asfalt
– Inspektion/åtgärd av
krypgrunder (fukt, skadedjur)
avfuktningsanläggning
radonanläggning
sopanläggning
– Allmän farbarhet vägar (klippa häckar osv)
– Snygga till grannsamverkanskyltar osv

Maj 2022 // Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Kallelse till extrastämma

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till extrastämma söndagen den 8 maj 2022, klockan 10:00 i parkleken Oxtungan. (Utomhus vid grillplatsen).

Dagordning enligt föreningsstadgarna

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justeringsmän
4. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. styrelsens hemställan om nya stadgar
6. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Syftet är att ta beslut om nya stadgarna enligt vad som läggs fram på ordinarie årsmötet 27 april.

Styrelsen påminner om vikten av att medlemmarna närvarar personligen eller är representerade genom ombud med fullmakt vid årsstämman.

HÄSSELBY april 24 2022

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma avseende räkenskapsåret 2021.

Datum och tid:
2022, onsdag 27 april klockan 19.00.

Plats:
Hässelby strands Kyrka, Maltesholmstorget 8, Hässelby
Aulan, en trappa upp.


Nedan kan du läsa igenom dokumenten inför årsmötet.

Motioner
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Det har i skrivande stund inte inkommit några motioner. Om det ändrar sig så uppdateras denna sida.

Beslutsärenden
Styrelsen har tagit fram följande beslutsärende.
Styrelsen har tagit fram följande förslag till nya stadgar.

Övriga dokument för nedladdning
Agenda och kallelse
Förvaltningsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Förslag till budget 2022

Du som är medlem i Stjärnbräckan är varmt välkommen till årsmötet.