Anläggningsbeslut

Vår samfällighet Stjärnbräckan lyder under Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 

Stjärnbräckans samfällighetsföreningen förvaltar idag två gemensamhetsanläggningar; Stockholm Stjärnbräckan GA: 1 och Stockholm Stjärnbräckan GA:2.

GA:1 avser drift och underhåll av kommunikationsleder, sopanläggningar och vattenledningarna som är förlagda under husraderna. GA:1 beskrivs i det ursprungliga anläggningsbeslutet från byggåren 1968-1969 samt det kompletterande beslutet som togs 2010 och där tillägget om sopkärl beslutades.

GA:2 avser drift och underhåll av avfuktningsanläggningarna och beskrivs i beslutet  som togs 2019.

Grunden för Stjärnbräckan bygger på tillgång till olika så kallade anläggningar utanför den egna fastighetens gränser såsom kommunikationsleder,  vatten- och avlopps-, krypgrund-, avfuktnings- och sopanläggningar. Läs mer om Anläggningsbeslut och Samfälligheter här

För att säkerställa tillgång och förvaltning av dessa anläggningar ska ”de anslutna fastigheterna bilda en samfällighet, som skall svara för anläggningarnas iordningsställande, underhåll och drift”.

Samfälligheten äger ingen mark, eller någon annan egendom. Det är medlemmarna som äger sin egen mark och tomt. Däremot så ska anslutna fastigheter ”upplåta det utrymme som erfordras för anläggningen”.

Enligt anläggningslagen deltar varje fastighet med ett andelstal för varje i samfälligheten ingående anläggning. Detta andelstal styr sedan uttaxeringen av avgifter.

Det är föreningsstämman som beslutar om utgifter och avgifter. Styrelsens uppgift är att lägga fram prognoser och utfall för föreningsstämman i en s.k. inkomst- och utgiftstatus för godkännande.

Den medlem som vill lägga fram förslag om nya utgifter tex investera i en viss åtgärd gör det med en motion på föreningsstämman. Om Styrelsen vill lägga fram ett eget förslag, eller motförslag till en motion, kallas det för proposition. För det fall det är fråga om ett särskilt ekonomiskt åtagande för föreningen så är styrelsen skyldig att kalla till en stämma (ordinarie eller extra) för att fatta beslut i frågan. Ett sådant beslut fattas med enkel majoritet där medlemmarnas röstetal beräknas efter delägarfastighetens andelstal.

Exempel på sådana stämmobeslut är noterna nedan.

Not 1. Beslut togs 2009 att bygga nya sopanläggningar radvis pga nya arbetsmiljöbestämmelser.  2010 fattades beslut på extrastämma om att ansöka om att inkorpera sopanläggningarna i befintlig anläggningsbeslut (GA1). Ansökan beviljades av Lantmäteriet och den nya gemensamhetsanläggningen (uppdaterad GA1) trädde i kraft i september 2010.  

Not 2. Beslut togs på årsmötet 2007 vad gäller fuktig miljö i krypgrunden under våra hus där det fastslogs att den frågan ej är en föreningsfråga utan upp till enskilda fastighetsägare eller rad att hantera. Nytt beslut togs 2016 då en särskild arbetsgrupp tillsattes för att undersöka kostnader för åtgärder. 2017 startade installationer i rad 1, 2 och 4 och kostnaderna togs radvis av de enskilda medlemmarna. 2018 var avfuktarna installerade och beslut fattades på extrastämma om att ansöka om ny gemensamhetsanläggning för de fastigheter som påverkas. Ansökan beviljades av Lantmäteriet och den nya gemensamhetsanläggningen (GA2) trädde i kraft i mars 2019. 2020 kompletterades anläggningen med radonsugar enligt beslutet som togs på 2018 års ordinarie stämma. 

Not 3. Beslut att finansiera byten av vattenmätare. Mätarna sitter otvetydigt inne i fastigheterna och de hör knappast till stamledningen men här har föreningen ändå ställt upp och finansierat byten för att kunna få konsistens i VA-avläsningarna.

Not 4. En del av föreningens aktiviteter och åtaganden sker på helt frivillig grund och bygger på medlemmarnas intresse eller beredvillighet att ställa upp. Dit hör tex. hyra av container till vårstädning, arrangerande av gemensamma fester eller förvaltning av gemensamma verktyg och utrustning. Hit hör även servicen med uträkning och fördelning av de gemensamma vattenräkningar som vi får från Stockholm vatten.

Not 5. Den tveklöst största utgiftsposten för föreningen, innan etableringen av avfuktningsanläggningar, är vägunderhåll och vägförvaltning. Dit hör snöröjning som normalt uppgår till ca 8 – 10 000 per år och kostnader för asfaltering som uppgått till ca 5 000 per år. Det är också det bedömda framtida behovet av nyanläggning av våra vägar (mark och asfaltering) som ligger till grund för besutet på årsmötet 2006 att årligen avsätta 1500 kr per fastighet till en gemensam ”vägreperationsfond”.

Not 6. När avfuktningsanläggningarna etablerades 2019 ökade utgifterna väsentligt. Under de första helåren 2020-2021 låg kostnaderna för elförbrukningen på cirka 80’000 kr årligen. Den därpå följande europeiska elkrisen spädde på kostnaderna ytterligare och under 2022 låg föreningens elkostnader på 113’000 kr. Detta trots att anläggningarna, i sken av elpriset, var avstängda i november- december 2022.

Not 7. Under 2022 genomförde styrelsen en analys och utredning av ”vägreparationsfonden” och kom till slutsatsen att det var kapitalförstöring att fortsätta spara till låg ränta för en framtida investering i nya vägar. Utredningen presenterades på årsmötet i april 2023 och stämman beslöt då att göra ett årsvis uppehåll av avsättningen, helt enligt stadgarna. Framöver bör man ha denna utredning i åtanke och kommande styrelser bör, om inga nya faktorer framkommer, föreslå ett årsvis uppehåll av avsättningen.

Sammanfattat Förvaltning:
Styrelsen ska vid ändringar av uppgifter såsom styrelsens sammansättning, ordförande, stadgeändring etc göra en anmälan till Samfällighetsföreningsregistret. Större förändringar avseende exempelvis våra GA-beslut ska (förutsatt att de beslutats på årsmötet) registreras hos Lantmäteriet för handläggande.