GDPR

I enlighet med dataskyddsförordningen ges här information till medlemmen i samband med insamlingen av personuppgifter.

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR efter General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Som medlem har du följande rättigheter enligt GDPR:
– få tillgång till dina personuppgifter
– få felaktiga personuppgifter rättade
– få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
– få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
– lämna in klagomål till Datainspektionen

Föreningens ansvar är dessutom att svara på ett antal frågor vilket görs här nedan.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig och hur kontaktar man den personuppgiftsansvarige? Det är Styrelsen som är personuppgiftsansvarig.
 2. Vilka personuppgifter är det som behandlas?
  Namn, adress och telefonnummer.
 3. Varför behandlar föreningen dessa personuppgifter (för vilket ändamål och med vilken rättslig grund)?
  Huvudsyftet med Stjärnbräckans medlemsregister är att skapa möjligheter för effektiv förvaltning av våra gemensamhetsanläggningar. T.ex. att Styrelsen enkelt ska kunna nå medlemmarna med information och utlysa stämma i behörig ordning. Medlemsregistret är också en grund för röstlängden i omröstningar, se §17 i våra stadgar. Den rättsliga grunden anges i lagen om Förvaltning av Samfälligheter.
 4. Vilka mottagare ska ta del av uppgifterna?
  De kategorier av mottagare som Föreningen kan komma att dela personuppgifterna med är dels inom Stockholms stad till exempel registratorer, handläggare dels med andra myndigheter t.ex. Lantmäteriet, upphandlade leverantörer med flera. Föreningen har inga planer att överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES). Personuppgifterna lagras på servrar hos vår hostingleverantör (One.Com) som i sin tur  garanterar att de följer GDPR och att alla datauppgifterna lagras på servrar i Danmark.
 5. Var och hur länge sparas uppgifterna?
  Uppgifterna sparas på föreningens hemsida i ett skyddat dokumentarkiv. Det är enbart medlemmar som ska ha behörighet att kunna läsa dokument. Det är alltså inte öppen, publik information utan man måste logga in på webbplatsen för att kunna läsa den och enbart medlemmar ska ha inloggningsuppgifter. Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Uppgifter som inte längre behövs ska raderas. Personuppgiftsskydd ska vara en återkommande punkt på styrelsens dagordning och arbetet med kontroller och förbättringar ska redovisas i verksamhetsberättelsen.