Vattendebitering

Föreningen har tecknat radvis abonnemang hos Stockholm Vatten och Avfall (SvoA) som täcker våra kostnader för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten

Vattenräkningen från SVoA har historiskt fördelats på lite olika sätt. Enligt beslut på årsstämman 2014 fördelar vi numera vattenräkningen ”rakt av”, dvs samma summa för varje fastighet oavsett rad och förbrukning.

Anledningen till vår hantering är att radvis abonnemang ger ekonomiska fördelar jämfört med att var och en av fastigheterna skulle teckna egna abonnemang.

Anledningen till att vi fördelar kostnaderna ”rakt av” är att kostnaden för den faktiska förbrukningen är så pass liten i relation till den fasta avgiften, att en mer rättvis fördelning enbart skulle kosta oss tid och pengar i form av arvode till kassör eller frivillig insats.

Rent praktiskt så hanteras vattenavläsningen på så sätt att de fyra fastigheter som har vattenmätare från SVoA ska rapportera förbrukningen åtminstone en gång per år. Detta för att justera den schablonförbrukning som fakturan baseras på. Vår kassör påminner de fyra fastigheterna att rapportera in mätarställningen i januari varje år på https://www.stockholmvattenochavfall.se/. De fyra fastigheterna (en i varje rad och för varje abonnemang) är nr 42, 54, 64 och 68.

Sammanfattat förvaltning:
Styrelsen ska säkerställa en fungerande debitering via kassör. I samband med årsmöte kan kassör kortfattat redovisa debiteringen för medlemmarna. Om SVoA ändrar taxorna eller vid andra förändringar bör styrelsen göra en översyn av modellen.