Krypgrunden

Under fastigheterna finns en krypgrund där bland annat gemensamma servisledningar och anordningar för vatten och avlopp samt ledningar för elektricitet och telekommunikation är dragna. Dessa ledningar och anordningar ingår i Stjärnbräckan GA:1och är själva grunden till att samfälligheten har bildats.

Fukt- och vattenskador, skadedjur och mikroorganismer är vanliga orsaker som kan orsaka stora problem i en krypgrund om de inte åtgärdas i tid. Det är därför viktigt att säkerställa regelbunden kontroll och underhåll av vår krypgrund.

Det ska åtminstone årligen eller vid behov göras en inspektion av miljön i grunden. Ta bort allt organiskt material i grunden. Finns det råttspillning? Var? Stora eller mindre mängder? Beställ Anticimex vid behov. Inspektera ledningarna/rören för vatten och avlopp. Finns det pölar och spill? Brister i fogarna? Åtgärda vid behov. Inspektera slukhål, äldre ventilationshål och liknande åverkan/håligheter som gör att grunden inte är tät. Se till att håligheter täpps igen.

Samordning sker med fördel med underhåll av fukt- och radonanläggningen som förvaltas som del av Stjärnbräckan GA:2.

Sammanfattat Förvaltning:
Styrelsen ska via radansvariga säkerställa regelbunden inspektion av grunden avseende miljö, ledningsdragningar, mikroorganismer och skadedjur. Inspektion bör ske åtminstone årligen tex i samband med städdag eller vid misstanke/påkallat behov.