Fukt- och radonanläggning

På extrastämma 12 november 2018 föreslog styrelsen att den nya avfuktnings- och radonsugsanläggningen skall förvaltas som en del av samfällighetsföreningen. Mötesdeltagarna röstade enhälligt enligt styrelsens framställan och en ansökan om lantmäteriförrättning skickades in.

5 mars 2019 registrerades den nya förrättningen hos Lantmäteriet. Fastigheter i rad 3 samt den fristående fastigheten stjärnbräckan 1 har andelstal noll i ansökan och förrättningsbeslutet eftersom dessa fastigheter inte nyttjar avfuktningsanläggningen. Med andelstal noll menas att dessa fastigheter inte behöver ta ekonomiskt eller tekniskt
ansvar för förvaltning av anläggningen. Vidare innebär andelstal noll att dessa fastigheter inte har något röstetal i ärenden som berör fukt- och radonanläggningen.

En genomgång av anläggningens skick och status i december 2021 återfinns här.

Under 2022 gjordes mätningar av radonhalten med de nya radonanläggningarna i drift och det kunde konstaterades att de nya anläggningarna tyvärr inte minskat halten utan snarare i några fall förvärrat situationen. Styrelsen rekommenderade därför årsstämman 2022 att tillfälligt stänga av radonanläggningarna i avvaktan på vidare beslut och flera mätningar.

Under 2022 med bakgrund av skenande elräkningar togs beslut att stänga av luftavfuktarna under perioden 1 december till 1 mars (eller när nivåer enligt detta fuktdiagram nedan överskrids).

För att säkerställa anläggningarnas skick och underhåll ska radansvarig åtminstone på årlig basis eller vid behov genomföra punkterna nedan:

 • Inspektera anläggningarna/miljön i krypgrunden
 • Skador på plasten eller anläggningarna ska åtgärdas
  • Använd tjock byggplast, tejpa överlapp med kraftig tejp
  • Kolla så att kablar/detaljer inte har gnagts sönder
  • Anticimex ska tillkallas vid råttproblem
 • Fuktnivåerna ska kontrolleras och inte överskrida nivåer enligt fuktdiagrammet ovan
 • Filter i luftavfuktare ska kontrolleras och vid behov bytas
 • Radonsugen (om den åter tas i bruk) ska stå på maxeffekt (så långt som möjligt med hänsyn tagen till bullernivå)
 • Avfuktningsanläggningen ska slås av 1 december årligen och sättas på igen 1 mars eller när nivåer enligt fuktdiagrammet ovan överskrids
 • Åtgärder enligt skötselinstruktionerna ska utföras:
 • Kontakta entreprenör UAMS vid behov av ytterligare åtgärder

Sammanfattat Förvaltning:
Styrelsen ska via radansvariga säkerställa anläggningens underhåll och drift genom regelbundna besiktningar och åtgärder.