Kallelse till extrastämma

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till extrastämma söndagen den 8 maj 2022, klockan 10:00 i parkleken Oxtungan. (Utomhus vid grillplatsen).

Dagordning enligt föreningsstadgarna

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justeringsmän
4. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. styrelsens hemställan om nya stadgar
6. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Syftet är att ta beslut om nya stadgarna enligt vad som läggs fram på ordinarie årsmötet 27 april.

Styrelsen påminner om vikten av att medlemmarna närvarar personligen eller är representerade genom ombud med fullmakt vid årsstämman.

HÄSSELBY april 24 2022

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter